Sökning: "Japanese Garden"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Japanese Garden.

 1. 1. THE 200-YEAR CRAFTSMAN - Preserving Cultural Heritage and Garden Craftsmanship in Kyoto, Japan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fabian Gunnarsson; [2020-10-12]
  Nyckelord :Garden Craftsmanship; Knowledge Preservation; Japanese Garden; Japan; Kyoto; Murin-an; Ueyakato Landscape; Place of Scenic Beauty; Participant Observation;

  Sammanfattning : This thesis cover the process and results of a case study that was made in Kyoto, Japan in 2019. The intention is to produce an example of how cultural heritage preservation in a culturally important garden might be conducted, with focus on knowledge preserving and sharing. LÄS MER

 2. 2. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsväxter på rymmen : en studie av åtgärder för att begränsa spridningen av fyra invasiva främmande växtarter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kajsa Boman Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :parkslide; Fallopia japonica; jätteloka; Heracleum mantegazzianum; vresros; Rosa rugosa; jättebalsamin;

  Sammanfattning : Invasiva främmande växter är ett växande globalt problem som innebär ett hot mot biologisk mångfald, kan ge ekonomiska konsekvenser och i vissa fall hälsoproblem för människor. Från början var en del av växterna uppskattade trädgårdsväxter som efterhand letat sig ut från trädgårdar och parker till den omgivande naturen, där några blivit så framgångsrika att de konkurrerar ut inhemsk vegetation. LÄS MER

 4. 4. Moss-viewing och dess kopplingar till den Japanska natursynen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Japan; Shinto; Zen; natursyn; mossa; moss-viewing; perception of nature; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Moss-viewing är ett modernt japanska fenomen där guidade utflykter arrangeras för deltagare som tillsammans åker ut i skogen för att fotografera, rita av och studera mossa i lupp. Denna uppsats har sökt kopplingar mellan detta fenomen och den generella natursynen i Japan. LÄS MER

 5. 5. Japansk trädgård på svenska : gestaltning av en omsluten villaträdgård i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elvira Bäckström; [2016]
  Nyckelord :japansk trädgård; Lawsons kub; omsluten trädgård; steppingstones; villaträdgård;

  Sammanfattning : Japanska trädgårdar symboliserar ett lugn och en harmoni och är därför en stor inspirationskälla för landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners idag. Något som japansk trädgårdskultur associeras med är konsten att anlägga trädgårdar på mycket små ytor. LÄS MER