Sökning: "Japanska företag"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Japanska företag.

 1. 1. The Road to Japan : En studie om etableringsstrategier för svenska företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elefteria Stamos; Sweet Mogos; [2019]
  Nyckelord :Japan; entry strategies; free trade agreement; Swedish companies; entrepreneurship; international; Japan; etableringsstrategier; frihandelsavtal; svenska företag; företagande; internationellt;

  Sammanfattning : Problem: Japan är en av Sveriges största exportmarknader med 127 miljoner konsumenter och en intressant marknad för svenska företag. Den japanska marknaden innehar många hinder och utmaningar och har tidigare varit restriktiv mot utländska företag. LÄS MER

 2. 2. Kulturens inflytande på CSR : en undersökning av amerikansk och japansk hållbarhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Brodin; Amra Cosic; [2018]
  Nyckelord :CSR; G4; Sustainability reporting; USA; Japan; Hofstede; Cultural dimensions; Globalization; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; CSR; G4; hållbarhetrapportering; USA; Japan; Hofstede; kulturella dimensioner; globalisering; legitimitetsteorin; intressentteorin;

  Sammanfattning : Globalisering och den senaste tidens utveckling av CSR har föranlett ett behov av harmonisering av hållbarhetsrapportering likt rapporter av finansiell karaktär, för att på så sätt främja CSR-arbetet och underlätta vid investeringsbeslut. Idén bakom CSR är till stor del influerad av den anglosaxiska och europeiska syn på rättvisa, demokrati och sociala strukturer. LÄS MER

 3. 3. Webbdesign i Japan och Sverige : En tvärkulturell analys av webbplatser från hög-kontextuella kulturer och låg-kontextuella kulturer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Rene Enomoto; [2017]
  Nyckelord :Cross-culture; web design; visual communication; website analysis; low-context cultures; high-context cultures; cultural values; tvärkulturell; webbdesign; visuell kommunikation; webbplatsanalys; låg-kontextuella kulturer; hög-kontextuella kulturer; kulturella värderingar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att analysera och identifiera skillnader och likheter i webbdesign mellan två länder, Japan och Sverige. De japanska och svenska webbplatserna för två företag etablerade i både Japan och Sverige, IKEA och DAIKIN, har analyserats utifrån en modell framtagen av Würtz (2006) i en tidigare studie på området. LÄS MER

 4. 4. Destination Japan : En studie av svenska företag med etablerade dotterbolag på den japanska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ugbaad Mohamud Harbi; Malin Vesterlund Olsson; [2017]
  Nyckelord :Etableringsstrategier; Entry modes; FDI; Internationalisering; Japan; Japanska företag; Japansk kultur; Kulturella utmaningar; Svenska företag; Svensk kultur;

  Sammanfattning : Japan är världens tredje största ekonomi och skulle därav kunna anses vara en attraktiv marknad för svenska företag. Även om Japan anses vara en attraktiv marknad för svenska företag, återstår fortfarande faktum att länderna skiljer sig åt gällande kultur, värderingar och seder vilket kan medföra svårigheter för svenska företag när de försöker etablera sig på den japanska marknaden. LÄS MER

 5. 5. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Romild; [2017]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER