Sökning: "Jareborg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Jareborg.

 1. 1. Determining the primary energy demand and greenhouse gas emission of carrots : Comparing organic and conventional small scale carrot production and supply in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Isac Jazin Jareborg; [2019]
  Nyckelord :LCA; GWP; CED; value chain; agriculture;

  Sammanfattning : This study assessed the environmental performance of organic and conventional carrots produced and supplied in Sweden, as well as mapping out and describing the local carrot production and supply in Sweden to lay the roundwork for a decision support, primarily aimed at Swedish farmers and consumers. A life cycle assessment (LCA) methodology with the system boundary from carrot cultivation to consumer gate and a functional unit (FU) of 1 kg of carrots at the farm was applied, using the LCA software SimaPro 8. LÄS MER

 2. 2. Graden av uppsåt - vilken inverkan har det på straffmätningen? - Om klandervärdhet och dess utfall i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; uppsåt; straffmätning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt krävs att gärningsmannen kan tillskrivas någon form av skuld för den begångna gärningen för att denne ska kunna dömas för brott, och för många brott krävs det även att det föreligger uppsåt. Uppsåt som skuldform klassificeras i tre grader, där varje grad definieras utifrån de avsikter gärningsmannen hade med sitt handlande eller de insikter han hade om följden av handlingen. LÄS MER

 3. 3. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 4. 4. Självkörande fordon - problematiken kring förare och straffansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problemet kring självkörande fordon och ansvarsfrågan som än så länge inte har behandlats av lagstiftaren eller svensk domstol. Uppsatsens frågeställning är om någon annan än bilens AI kan anses vara förare och om den personen kommer vara straffrättsligt ansvarig vid en trafikolycka. LÄS MER

 5. 5. Syskonincest-brottet utan offer. En analys av BrB 6 kap 7 § 2 st.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Bäckström; [2016-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om frivilliga sexuella relationer mellan syskon. Dessa relationer är straffbelagda enligt BrB 6 kap 7 § 2 st. I uppsatsen granskas de skäl som anges i förarbetena till varför en frivillig sexuell relation är kriminaliserad. LÄS MER