Sökning: "Jasenka Sitarevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasenka Sitarevic.

  1. 1. Upplevelser av lärande - : Om hur nyanlända elever och en lärare i den internationella klassen beskriver och upplever lärande med fokus på inlärning, undervisning och utveckling av ett andraspråk.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Jasenka Sitarevic; [2014]
    Nyckelord :Nyanlända elever; lärande; andraspråk; förberedelseklass; internationell klass; inlärning; utveckling; undervisning; sociokulturell teori; motivation.;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka nyanlända elevers upplevelser av lärande med fokus på inlärning, undervisning och utveckling att lära sig ett nytt språk. Det ska tilläggas att uppsatsen också vilat på att undersöka eventuella skillnader och likheter i resultatet. LÄS MER