Sökning: "Jasmin Aherdan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasmin Aherdan.

  1. 1. Vikten av mänskliga rättigheter i EU:s rättsordning : Särskilt om företagens rätt till en rättvis rättegång vid kommissionens verkställande av konkurrensrätten

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

    Författare :Jasmin Aherdan; [2013]
    Nyckelord :EU; Europakonventionen; Mänskliga rättigheter; Företag; Rättighetsstadgan; Rättvis rättegång; Konkurrensrätt; EU-kommissionen; Europarådet; Artikel 6;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda innebörden av ett företags rätt till domstolsprövning och en rättssäker process enligt Europakonventionens artikel 6 och i rättighetsstadgans artiklar 41, 47 och 48. Målsättningen är att visa hur dessa rättigheter bedöms i EU-domstolen och Europadomstolen samt vilken betydelse de mänskliga rättigheterna har inom EU:s rättsordning. LÄS MER