Sökning: "Jasmin Mortazavi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasmin Mortazavi.

  1. 1. ”Så fort coronan blir värre får vi färre kontakter”. Om socialarbetares upplevelser av covid-19 pandemins effekter på arbetet med våldsutsatta kvinnor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ida Marie Tapper; Jasmin Mortazavi; [2021-06-04]
    Nyckelord :covid-19; våld i nära relationer; handlingsutrymme; copingstrategi; socialarbetare;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur arbetet med våld i nära relationer försocialarbetare ser ut, och de strategier de använder för att hantera arbetet. Syftet var också attundersöka om och i så fall på vilket sätt deras arbete har förändrats under covid-19 pandemin. LÄS MER