Sökning: "Jasmina Turan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasmina Turan.

  1. 1. Att vårda tonåringar med Anorexia Nervosa – ett sjuksköterskeperspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Melina Sjöqvist; Jasmina Turan; [2021-03-02]
    Nyckelord :Anorexia Nervosa AN ; upplevelse; omvårdnad; tonåringar; sjuksköterska;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom med hög mortalitet.Tidigt insjuknande i tonåren leder till stor påverkan psykiskt och fysiskt och kräver ofta långbehandlingstid och mycket vårdresurser. LÄS MER