Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Digitalisering som ”frälsare”? : En kritisk textanalys av två publikationer som berör digitalisering i skola och fritidshem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Jasmine Pettersson; Fredrik Olsson; [2018]
    Nyckelord :Textanalys; digitalisering; skola; fritidshem;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera två texter från två styrande maktinstanser, rörande digitalisering inom skola och fritidshem. Metod Studien är en kritisk textanalys med en diskursanalytisk ansats med socialkonstruktivism som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER