Sökning: "Jasmine Wernicke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jasmine Wernicke.

 1. 1. Önskan om vaginal förlossning vid sätesbjudning: Kvinnans upplevelse av bemötande och information, en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Lindvall; Jasmine Wernicke; [2020]
  Nyckelord :Barnmorskans roll; bemötande; information; kompetens; sätesbjudning; vaginal sätesförlossning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelse av bemötande och information i samband med beslut av förlossningssätt vid sätesbjudning och i samband med förlossning i de fall kvinnan initialt önskat föda vaginalt. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Kvinnor från 15 olika sjukhus intervjuades, ingen hade fött på samma sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Hantera det osynliga hotet - En litteraturstudie om interventioner för förbättrad följsamhet till riktlinjer för handhygien

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sarah Holst; Jasmine Wernicke; [2015]
  Nyckelord :Följsamhet; Handhygien; Interventioner; Observationer; Vårdpersonal; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem inom hälso- och sjukvård. Patienter smittas ofta av vårdrelaterade infektioner genom vårdpersonalens händer. Hög följsamhet till riktlinjer för handhygien har visat sig minska risken för vårdrelaterade infektioner. LÄS MER