Sökning: "Jatta Norberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jatta Norberg.

  1. 1. Några pedagogers didaktiska val i läs- och skrivundervisning : -utifrån ett socialinteraktionistiskt perspektiv och med fokus på utveckling av didaktisk kompetens

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Jatta Norberg; Linda Fredriksson; Linda Berggren; [2006]
    Nyckelord :läs- och skrivdidaktik; socialinteraktionistiskt perspektiv; didaktisk kompetens; kommunikation; meningsfullt sammanhang; samspel;

    Sammanfattning : Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för barnens läs- och skrivutveckling, därav är det av största vikt för pedagoger att besitta en bred kompetens inom detta område. Syftet med denna uppsats är att diskutera några pedagogers didaktiska val i arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling mot bakgrund av deras utbildning och arbetslivserfarenheter. LÄS MER