Sökning: "Jazzrock"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Jazzrock.

  1. 1. Vad kännetecknar en genre? : En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Charlotte Jonsson; [2019]
    Nyckelord :Jazzrock; Fusion; Jazz; Rock; Genre; Musikanalys;

    Sammanfattning : Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika infallsvinklar. LÄS MER