Sökning: "Jean Baudrillard"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Jean Baudrillard.

 1. 1. Klimatparadoxen - Konsumtionens roll i en miljömedveten identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Konsumtion; identitet; konsumtionssamhälle; miljömedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring klimat och identitet har framför allt fokuserat på hur vi kan förstå varför vissa människor konsumerar miljömedvetet, eller hur konsumtionen och identiteten hör ihop. Få studier har kopplat ihop just en miljömedveten identitet och den klimatsmarta konsumtionen, inte minst utifrån tanken om att vi lever i ett konsumtionssamhälle. LÄS MER

 2. 2. "Conspicuous Fitness"

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurélien Daudi; [2019]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; fitness; sociala medier; hyper reality; socialt kapital;

  Sammanfattning : Världen har genomgått stora förändringar de senare åren, liksom sättet på vilket vi interagerar och relaterar till den. Ankomsten av sociala medier har gett upphov till ett fenomen varigenom åberopandet av den spridande fitnesskulturen har möjliggjort för ett beteende bestående av publicerandet av allt mer sexuellt utmanande och explicit material att få fotfäste och normaliseras bland unga svenskar idag. LÄS MER

 3. 3. Hyperrealitet, perceptionsfenomenologi och relationsinramning : Prövandet av en teoretisk förklaringsmodell med utgångspunkt från en kritisk undersökning av forskning om naturens läkande egenskaper.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Timo M. Järpeskog; [2018]
  Nyckelord :Hyperreality; perception phenomenology; relational frame theory; the more-than-human; perception; phenomenology; eco-psychology; behaviorism; religious studies; buddism; acceptance and commitment therapy; evidence based psychotherapy; nature assisted interventions; animal assisted interventions; nature as a healing place; rehabilition gardens; garden therapy; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; only-human; mental health.; Hyperrealitet; perceptionsfenomenologi; relationsinramning; mer-än-mänskliga; perception; fenomenologi; ekopsykologi; behaviorism; religionsvetenskap; buddism; acceptance and commitment therapy; evidensbaserad psykoterapi; naturassisterade interventioner; djurassisterade interventioner; naturen som en läkande plats; rehabiliteringsträdgård; trädgårdsterapi; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; enbart-mänskliga; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats diskuterar naturens läkande effekt på människan genom att analysera nuvarande forskningsläge i både svenskt och internationellt perspektiv. Analysen förstås genom en teoretisk modell som baserar sig på ekologisk perceptionsfenomenologi, hyperrealitet och relationsinramning. LÄS MER

 4. 4. Feminism på köpet - En uppsats om identitetsskapande i ett konsumtionssamhälle

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarzyna Ornowska; Nina Morby; [2018]
  Nyckelord :femvertising; identitetspolitik; performativitet; kapitalism; konsumtionssamhälle; reifikation; reklam; varufetischism; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar förklara fenomenet feministiskt konnoterade budskap, förekomna i kommersiella marknadsföringssyften, mer specifikt videoreklam. Detta görs genom att analysera innehållet och tillhörande diskurs i tre olika reklamfilmer innehållande feministiska budskap i form av uppmaning till kvinnlig egenmakt, förändring och/eller kroppspositivism. LÄS MER

 5. 5. Breaking Down the Reflex-Machine in Three Works by Philip K. Dick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Gaarn-Larsen; [2018]
  Nyckelord :Philip K. Dick; Postmodernism; reflex-machine; androidization; science fiction; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; A Maze of Death; A Scanner Darkly;

  Sammanfattning : This thesis expands upon Philip K. Dick’s philosophy surrounding ‘androidization’, a process of degradation leading to the devolution of individuals into what he termed as ‘reflex-machines’. LÄS MER