Sökning: "Jean Medina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jean Medina.

  1. 1. Värmeåtervinning ur ventilationsluft i äldre flerbostadshus : En jämförande studie av centralt FTX- och FX system

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Jean Pierre Medina; Zjikar Abdulla; [2013]
    Nyckelord :heat recovery; ventilation air; central heating system; Eq unit; Energy well; värmesystem; Energy well; Fx system; värmeåtervinning; FTX system; ventilationsluft;

    Sammanfattning : En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmesystem. Analysen har genomförts med ett flerbostadshus som referensfasighet. Fastigheten är lokaliserad i Södertälje kommun. Analysen går ut på att bestämma vilket värmesystem som är fördelaktigt vid renovering av äldre flerbostadshus med avseende på energi och kostnad. LÄS MER