Sökning: "Jean Paul Lamartine"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jean Paul Lamartine.

  1. 1. Människors inställning till kontantavvecklingen : En kvalitativ studie kring det kontantlösa samhället ur ett integritetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Ludwig Ekström; David Johansson; Jean Paul Lamartine; [2018]
    Nyckelord :Money; Value; Power; Integrity; Card payment; Cash payment; Payments; Cryptocurrencies; Pengar; värde; makt; integritet; kort; kontant; betalningssätt; kryptovalutor;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to create understanding about how the reduction of cash affects societal ideas about integrity. We wanted to research human attitudes to the ongoing reduction of cash use in Sweden from a integrity perspective. LÄS MER