Sökning: "Jean Piaget"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Jean Piaget.

 1. 1. Närområdets roll i undervisningen : En kvalitativ studie som belyser lärares perspektiv på användning av närområden i SO-undervisningen i årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jeanette Winbladh; Hanna Lennström; [2020]
  Nyckelord :närområde; SO-undervisning; samhällsorientering; läromedel; lärarperspektivet; kognitivismen; konstruktivismen; Piaget; ramfaktorteoriperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare förhåller sig till att använda närområdets platser och byggnader i sin undervisning. Metoden vi har valt att använda är en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer i form av en enkät, då det är informanternas erfarenheter och tankar vi är intresserade av. LÄS MER

 2. 2. Designheuristiker och Barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Hållberg; [2019]
  Nyckelord :Design; Piaget; Heuristiker; Spel;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om barn uppfattar information i ett brädspel baserat på designheuristiker. Designheuristikerna har arbetats fram med inspiration och stöd från teorier hämtade från Koivisto och Korhonen (2014) och Federoff (2002).Brädspelet spelades sedan av deltagare i åldrarna sju och åtta. LÄS MER

 3. 3. Leken som pedagogiskt redskap : En studie om lekens roll i undervisningen från förskoleklass till åk 1-2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Lek; Utveckling; Grundlärare; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lekens utsträckning i undervisningen från förskoleklass till åk 1–2. Studien är kvalitativ. Metoden som används är intervjuer med sex lärare, detta för att undersöka en enskild grupp lärares subjektiva tankar och åsikter. För att undersöka studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 4. 4. Hur reagerar barn på produktplacering i barnfilm?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; [2017]
  Nyckelord :Film; Produktplacering; Reklam; Barn; Kognitiv utveckling; Jean Piaget; Konsumtion;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som är skrivet vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö högskola. Syfte med studien är att bidra till en ökad förståelse kring hur barn reagerar på olika produktplaceringar i barnfilm samt undersöka samband till den kognitiva utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Du måste prata noga! : om ett barns kommunikativa svårigheter

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katrin Mälarström; [2015]
  Nyckelord :language-development; communication; relationships; exclusion; pedagogue responsibility; språkutveckling; kommunikation; relationer; utanförskap; pedagogens ansvar;

  Sammanfattning : My essay is written from a basis of one of my own experiences were a child is perceived by us pedagogues as lonely and introverted, as well as having trouble socialising because of, what we can see, difficulties making himself understood verbally. I want to highlight how I as a pedagogue can respond to and strengthen children who are outside but still with the group, in a certain sense. LÄS MER