Sökning: "Jean Piaget"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Jean Piaget.

 1. 1. Designheuristiker och Barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Hållberg; [2019]
  Nyckelord :Design; Piaget; Heuristiker; Spel;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om barn uppfattar information i ett brädspel baserat på designheuristiker. Designheuristikerna har arbetats fram med inspiration och stöd från teorier hämtade från Koivisto och Korhonen (2014) och Federoff (2002).Brädspelet spelades sedan av deltagare i åldrarna sju och åtta. LÄS MER

 2. 2. Leken som pedagogiskt redskap : En studie om lekens roll i undervisningen från förskoleklass till åk 1-2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Lek; Utveckling; Grundlärare; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lekens utsträckning i undervisningen från förskoleklass till åk 1–2. Studien är kvalitativ. Metoden som används är intervjuer med sex lärare, detta för att undersöka en enskild grupp lärares subjektiva tankar och åsikter. För att undersöka studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 3. 3. Hur reagerar barn på produktplacering i barnfilm?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; [2017]
  Nyckelord :Film; Produktplacering; Reklam; Barn; Kognitiv utveckling; Jean Piaget; Konsumtion;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som är skrivet vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö högskola. Syfte med studien är att bidra till en ökad förståelse kring hur barn reagerar på olika produktplaceringar i barnfilm samt undersöka samband till den kognitiva utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Du måste prata noga! : om ett barns kommunikativa svårigheter

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katrin Mälarström; [2015]
  Nyckelord :language-development; communication; relationships; exclusion; pedagogue responsibility; språkutveckling; kommunikation; relationer; utanförskap; pedagogens ansvar;

  Sammanfattning : My essay is written from a basis of one of my own experiences were a child is perceived by us pedagogues as lonely and introverted, as well as having trouble socialising because of, what we can see, difficulties making himself understood verbally. I want to highlight how I as a pedagogue can respond to and strengthen children who are outside but still with the group, in a certain sense. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning - en kvalitativ studie i syfte att finna goda faktorer i pedagogers ledarskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Gustavsson; Anna Ödman; [2014-08-21]
  Nyckelord :barn med lindrig utvecklingsstörning; pedagogiskt ledarskap; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att identifiera faktorer i pedagogers ledarskap, som främjar utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning.Teori: Studien utgår ifrån två lärteorier. Dessa är Jean Piaget som representerar stadieteorin och Lev Vygotskij som representerar det sociokulturella. LÄS MER