Sökning: "Jeanette Bengtsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jeanette Bengtsson.

 1. 1. Allt ljus på lyrikens livsbildande rader : lyriken som litterärt och didaktiskt innehåll i svenskundervisningen, årskurs F–3 – utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnéa Andersson; Jeanette Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Lyrik; poesi; svenskdidaktik; lärare; litteratur; konstruktion; multimodalitet; språklig och kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån fyra blivande grundlärare och deras erfarenhet av lyrik studera i vilken utsträckning de väljer att belysa lyriken i förskoleklass och årskurs 1–3. Utifrån ett litteraturdidaktiskt perspektiv på läraren som lyrikläsare och didaktiker med frågorna vad, hur och varför i fokus, har vi genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med kvantitativa inslag i form av fasta svarsalternativ, erhållit en generell överblick gällande informanternas erfarenhet av lyrik och en djupare förståelse för hur denna på olika sätt kan komma att inverka på vad som blir uppmärksammat i både dikt och klassrum. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar pedagoger med barns språkutveckling för att stärka deras språk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Ahlman; Pernilla Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Metod; Miljö; Pedagoger; Språkutveckling; Verktyg;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling, för att få en djupare inblick i vilka metoder som pedagogerna använder. Vi har använt oss av observationer och intervjuer som metod när vi har samlat in materialet till vår forskning. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av stallpellets som strömaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jeanette Bengtsson; Alexandra Martinell; [2016]
  Nyckelord :strömaterial; ekonomi; pelletsströ;

  Sammanfattning : Humans have over time domesticated the horse from a wild animal into a domesticated. At first humans used horses to feed on, many years later they started to use horses as transportation and fighting gear. They also started housing the horses. Straw is one of the most common and cheapest bedding materials on the market. LÄS MER

 4. 4. Bild och form i tematisk undervisning - hur kan bild- och formundervisningen utvecklas för att möta den tematiska undervisningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Carolin Bengtsson; Jeanette Johansson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete vänder sig till aktiva pedagoger och lärarstudenter och syftar till att undersöka hur bild och formundervisningen skulle kunna utvecklas. Det finns ”temaarbeten” i många skolor men fortfarande ses bilden som ett komplement eller en dekoration. LÄS MER

 5. 5. Campingliv - ett tryggt liv i en otrygg värld?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jeanette Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :campingliv; husvagnssemester;

  Sammanfattning : Vad är det som lockar människorna att välja campinglivet? Hur kan man välja denna minimalistiska form av levande, när man kan vara hemma i bekvämligheten och ha det skönt istället? Min studie är ett försök att ta reda på vad det är som gör att campinglivet är så speciellt. Vad är det som ligger bakom det ökade intresset? Varför väljer människan denna livsstil i en allt globalare värld?Jag har genom deltagande observation kombinerat med kvalitativa intervjuer genomfört min studie. LÄS MER