Sökning: "Jeanette Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jeanette Carlsson.

 1. 1. Implementering av DevOps : En fallstudie på ett IT-konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Lilly Carlsson; Jeanette Langsager; [2021]
  Nyckelord :DevOps; DevOps implementation; DevOps team; agile methods; DevOps; DevOps implementering; DevOps team; agila metoder;

  Sammanfattning : Inom projektledning har olika metoder och agila arbetssätt utvecklas. Det har dock funnits frustration över separerande silostrukturer inom mjukvaruutveckling. DevOps har utvecklats som ett sätt att bemöta detta och istället sammankoppla olika funktioner som utveckling och operations. LÄS MER

 2. 2. iPad och appar för lärande En kvalitativ studie om åtta speciallärares och specialpedagogers erfarenheter och åsikter om iPad och appar i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jeanette Carlsson; Ulrica Thorslund; [2016-05-19]
  Nyckelord :iPad; appar; digitala verktyg; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Ett syfte med studien är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter och åsikter om användning av iPad och appar i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett annat syfte är att undersöka om pedagogerna anser att denna undervisning leder till någon utveckling för eleverna samt om den ökar elevernas motivation och stärker deras självförtroende. LÄS MER

 3. 3. Varför screeningtest? En studie i pedagogers upplevelser av ett lästest och deras tankar om åtgärder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Christina Cederquist; Jeanette Carlsson; [2010-04-22]
  Nyckelord :kartläggning; lässvårigheter; läsutveckling; speciallärare; test;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger upplever lästestet ”Vilken bild är rätt?” samt hur de reflekterar över de elever som inte nått upp till tillfredsställande resultat på detta test. Teori: Läsning är en produkt av avkodning, förståelse och motivation (Taube, 2007). LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning på fristående gymnasieskolor ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Cornelia Gudmundsson; Jeanette Carlsson; [2010]
  Nyckelord :behov; elevperspektiv; fristående gymnasieskolor; förväntningar; studie- och yrkesvägledareprofessionen;

  Sammanfattning : De senaste årens snabba framväxt av fristående skolor i Malmö har skapat intresse för oss att vilja förlägga vår forskning där. Genom vår utbildning till studie- och yrkesvägledare föll det sig naturligt att undersöka studie- och yrkesvägledningens vikt för elever på fristående skolor. LÄS MER

 5. 5. Logiska samband i elevtexter En komparativ studie av högstadie- och gymnasieelevers konnektionsbindning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jeanette Carlsson; [2007]
  Nyckelord :satskonnektion; elevtexter; högstadiet – gymnasiet;

  Sammanfattning : Satskonnektion visar på de logiska sambanden mellan satserna i en text. En markör som markerar samband kallas för konnektiv. Denna markör fungerar som en ledtråd och hjälper läsaren att förstå de logiska sambanden i texten. LÄS MER