Sökning: "Jeanette Jörnklo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Jörnklo.

  1. 1. Mercosur - en sydamerikansk företagsarena i upptakt - teori och empiriska studier.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jeanette Jörnklo; [2004]
    Nyckelord :Mercosur; Integration; Struktur; Strategi; RBV; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte Inom ramen för Mercosur är förevarande arbete uppdelat i två undersökningsområden - avseende en territoriell studie och en sektorstudie - vilka ger integrationen en strukturell respektive strategisk innebörd. Den territoriella studien ger utrymme för Mercosur's utbredning och medlemsländer liksom integrationen's uppbyggnad. LÄS MER