Sökning: "Jeanette Klockar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Klockar.

  1. 1. Fokusgruppsstudie av socialarbetares uppfattningar om massmediers framställningar av och påverkan på socialt arbete och profession

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Taylina Guillen Kindelan; Jeanette Klockar; [2014]
    Nyckelord :massmedia; socialt arbete; socialarbetare; socionom; agenda setting theory; dagordningsteori; dagordningsmakt; allmänheten; moralisk panik;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka socialarbetares uppfattningar om massmediers framställningar av och påverkan på socialt arbete och professionen.Vi har genom kontakter fått tag på samtliga respondenter. LÄS MER