Sökning: "Jeanette Renström Björkdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Renström Björkdahl.

  1. 1. Följsamhet vid ocklusionsbehandling : - hur kan ögonsjuksköterskan främja den?

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Jeanette Renström Björkdahl; [2018]
    Nyckelord :Amblyopia; Adherence; Occlusiontherapy; Patching; Teamwork; Amblyopi; Följsamhet; Lappbehandling; Ocklusionsbehandling; Teamsamverkan;

    Sammanfattning : Följsamheten av ocklusionsbehandling hos barn med amblyopi är bristfällig. Det finns begränsat med forskning om vilka erfarenheter vårdpersonal har av denna bristande följsamhet, och det vore därför av intresse att undersöka vilka åtgärder ögonsjuksköterskor upplever kan vidtas för att främja följsamheten. LÄS MER