Sökning: "Jeanette Roos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jeanette Roos.

 1. 1. Elevers röster : - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Roos; Linda Hansson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Pedagogisk inkludering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Linda och Roos, Jeanette (2020). Elevers röster - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges? / Students’ voices – How are students’ voices considered in to account in action programs? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Berättelsen om estetiska processer utanför konstens rum : Estetiska lärprocesser innom högre utbildning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jeanette Roos; [2015]
  Nyckelord :aesthetic processes of learning; theatre; drama; pedagogy; creativity; creative processes; art within the academy; practical knowledge; estetiska lärprocesser; teater; drama; pedagogik; kreativitet; kreativa processer; konst inom akademin; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna vetenskapliga essä undersöker estetiska lärprocesser med inriktning mot teater och drama inom högre utbildning ur ett fenomenologiskt perspektiv. Essän studerar i första hand hur konstnärliga och pedagogiska processer kan mötas i en akademisk kontext. LÄS MER