Sökning: "Jeanna Otterdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanna Otterdahl.

  1. 1. Offentliga rum för alla : En studie om tillgänglighet i det offentliga rummet för personer med funktionsnedsättningar

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

    Författare :Jeanna Otterdahl; Alice Adolfsson; [2020]
    Nyckelord :Tillgänglighet; offentligt rum; funktionsvariation; synnedsättning; synsvag; rörelsenedsatt; rullstolsbunden; orienterbarhet; urbant förtryck; socio-rumsligt exkludering;

    Sammanfattning : Offentliga rum är en viktig beståndsdel av den urbana miljön och något många av oss tar för givet. Men är det offentliga rummet tillgängligt för alla eller kan platsens gestaltning exkludera vissa grupper från rummet? Den här studien syftar till att belysa dessa problem genom att undersöka tre olika offentliga platser i Karlskrona utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. LÄS MER