Sökning: "Jedi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Jedi.

 1. 1. Oenigheten mellan fans och kritiker: The Last Jedi : En innehållsanalys av de kritiska positionerna kring Star Wars Episode VIII: The Last Jedi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mathias Rudervall; [2020]
  Nyckelord :Star Wars; Filmkritik; Fan-kultur; Rian Johnson; Mark Hamill; Fandom; Fans;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ innehållsanalys av de kritiska positionerna kring den kontroversiella filmen Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. Den innehåller en omfattande överblick om hur Star Wars kritiserats förr och nu för att sätta perspektiv på ämnet, samt information om hur fans och så kallade ”fandoms” ibland fungerar som ett ”hivemind” när det kommer till tyckande och organisering på nätets sajter och forum. LÄS MER

 2. 2. Implementation of a Block Krylov Algorithm in Variational Data Assimilation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Clémentine Gas; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Numerical weather prediction relies on two major components: sophisticated atmospheric forecast models and equally important data assimilation algorithms. Data assimilation (DA) is the process used to produce the best estimate of the state of a model, using an Earth system numerical model and observations. LÄS MER

 3. 3. Kompetens i beslutsfattande och dess inverkan på det privata sparandet : En analys av svenskarnas beslutsfattande gällande långsiktigt privat sparbeteende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Pontus Enström; Andreas Bergström; [2019]
  Nyckelord :Decision Making Competence; Behavioral Life-Cycle Theory; Beteendeekonomi; aktivt sparande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslutskompetensen som beskriver hur bra individer är på att fatta beslut, blir allt viktigare inom nationalekonomin och resultat från samtida forskning inom beteendeekonomi ifrågasätter neoklassiska nationalekonomiska teorier. Detta ihop med att allt fler personer i Sverige får en sämre ekonomisk levnadsstandard under pensionsåldern lade grunden till varför vi valde att isolera analysen till sambandet mellan det privata sparandet och beslutskompetensen hos en individ. LÄS MER

 4. 4. "Doctor, use the Force" : En fenomenografisk studie av individers berättelser angående sitt religiösa intresse gentemot Temple of the Jedi Order och Whovianism   

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Josefin Andersson; [2015]
  Nyckelord :kognitiva scheman; fenomenografi; religion; cognitive schema; phenomenographic; science-fiction; Star Wars; Doctor Who; kognitiva scheman; fenomenografi; religion; cognitive schema; phenomenographic; science-fiction; Star Wars; Doctor Who;

  Sammanfattning : In this paper I have studied the two new religious phenomena, Temple of the Jedi Order and Whovianism, based on the cognitive concept of man dominated by schemas that characterize the outcome of adequate response to new situations. This principle is about how man faces new situations through old knowledge and experience of similar events. LÄS MER

 5. 5. May The Force Be With You - En kvalitativ studie av Jediismen ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amelie Malmgren; [2009]
  Nyckelord :Jediism; Jedi; religion; kvalitativ metod; hermeneutik; socialkonstruktionism ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den sekulariseringsprocess som länge har gjort sig gällande i det västerländska samhället har måhända lett till en påtvingad reträtt för de traditionella religionerna men samtidigt öppnat dörren för andra former av religiositet och spiritualitet. En av dessa nya religioner som har etablerat sig på dagens religiösa marknadsplats är Jediismen, ett alternativt livsåskådningssystem baserat på George Lucas omåttligt populära Star Wars- filmer. LÄS MER