Sökning: "Jehan Zaib Iqbal Khan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jehan Zaib Iqbal Khan.

  1. 1. Expected Challenges in E-health Implementation : A case of rural Hospitals in Pakistan

    Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Jehan Zaib Iqbal Khan; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER