Sökning: "Jehovas vittnen"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Jehovas vittnen.

 1. 1. Elevers syn på utvalda kristna minoriteter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Pålbrink; [2020]
  Nyckelord :attityder; grundskolan; gymnasieelever; intergrupprelationer; kristendom; minoriteter; Sverige; ungdomar;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att försöka skapa insikt i hur det kan se ut i svenska skolor vad det gäller religiösa attityder avgränsat till utvalda kristna minoriteter i Sverige samt att bidra till en förståelse för hur olika grupper kan påverka varandra och hur fördomar fungerar. Detta görs genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning bland förstaårselever på gymnasiet angående deras uppfattningar av utvalda svenska kristna minoriteter. LÄS MER

 2. 2. Jehovas vittnen och media : två perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; media; Hallandsposten; svensk media; Vakttornet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. LÄS MER

 3. 3. ”Det handlar också om att du lämnar en hel tankevärld”: En kvalitativ intervjustudie om utträdesprocessen ur Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Framgård; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; utträdesorsaker; utträdesprocess; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner sig vilsen. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan sekt och Jehovas vittnen : En kvalitativ analys av Jehovas vittne i relation till Nylunds sektteori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sekt; Jehovas vittne; Religiös rörelse; Kvalitativ analys; Analysschema; Religion;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks om Jehovas vittnen kan definieras som en sekt utifrån Karl-Erik Nylunds sektteori och i så fall hur. Undersökningen har utgått från tre avhoppande medlemmar och två av rörelsens egna publikationer för att se om båda påvisar att rörelsen kan definieras som en sekt. LÄS MER

 5. 5. "Jag hade fått nog! Av allt man inte fick göra. Av att känna mig som världens sämsta människa" : - En kvalitativ studie i religionssociologi om svensk nyhetsmedias porträttering av kvinnliga avhoppare från Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Jehovah´s witnesses; mediatization; religious defection; news media;

  Sammanfattning : This essay aims to identify and illustrate, in relation to Stig Hjarvards (2013) theory of mediatization, the factors for defection that Swedish news media portray as decisive for women leaving Jehovah´s witnesses. The material consist of six news articles collected from four different news media who all published stories about women which defected from Jehovah´s witnesses. LÄS MER