Sökning: "Jehovas vittnen"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Jehovas vittnen.

 1. 1. Att födas död : Skugginstitutionalism, Nekropolitik, Framing & Prekaritet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vera-Linn Lanängen; [2020]
  Nyckelord :Institutionalisering; Prekaritet; Nekropolitik; Framing; HBTQI; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : In this thesis I examine precarity and necropolitics in the context of a religious institution namely the Jehovah’s witnesses. I specifically examine the conditions of LGBTI-children by the use of framing and the Jehovah’s witnesses own published material. LÄS MER

 2. 2. Herrens måltid : En komparativ litteraturstudie om nattvardsfirandet i Svenska kyrkan, Pingst och Jehovas vittnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Antonia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Eucharist; Lord s supper; Ecclesiology; Svenska kyrkan; Pingst; Jehovah s Witnesses; Nattvard; Herrens måltid; Ecklesiologi; Svenska kyrkan; Pingst; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the eucharist in three denominations of Christianity, namely Svenska kyrkan, Pingst and Jehovah’s witnesses. These groups are examined individually, followed by a comparison of the different views of the eucharist. LÄS MER

 3. 3. Elevers syn på utvalda kristna minoriteter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Pålbrink; [2020]
  Nyckelord :attityder; grundskolan; gymnasieelever; intergrupprelationer; kristendom; minoriteter; Sverige; ungdomar;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att försöka skapa insikt i hur det kan se ut i svenska skolor vad det gäller religiösa attityder avgränsat till utvalda kristna minoriteter i Sverige samt att bidra till en förståelse för hur olika grupper kan påverka varandra och hur fördomar fungerar. Detta görs genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning bland förstaårselever på gymnasiet angående deras uppfattningar av utvalda svenska kristna minoriteter. LÄS MER

 4. 4. Sekt eller samfund? Läroböckers skildringar av Jehovas vittnen : En komparativ och kvalitativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Hanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; nyreligiös rörelse; läromedelsanalys; Jonas Otterbeck;

  Sammanfattning : Hur religion och andra livsåskådningar framställs i läroböcker är ett nödvändigt fält att vetenskapligt forska om. Vi lever i ett digitaliserat samhälle och kontinuerligt emottar ny information; sålunda har religionsämnet tillfallit att bli ett ytterst relevant läroämne. LÄS MER

 5. 5. Jehovas vittnen och media : två perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; media; Hallandsposten; svensk media; Vakttornet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. LÄS MER