Sökning: "Jelena Berggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jelena Berggren.

  1. 1. Kvinnornas upplevelse av att leva med typ 2-diabetes

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Sonja Berggren; Jelena Isroth; [2014]
    Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; female; experience; Orem s self care deficit theory; typ 2-diabetes; kvinnor; upplevelse; Orems egenvårdsteori;

    Sammanfattning : Många kvinnor med typ 2-diabetes misslyckas med sin egenvård och komplikationer tillstöter. Denna studie sammanfattar ett antal forskningsresultat som beskriver kvinnors upplevelser av att leva med typ 2-diabetes. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med typ 2-diabetes upplever att leva med sin sjukdom. LÄS MER