Sökning: "Jelena Maria"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jelena Maria.

  1. 1. Daglig fysisk aktivitet i skolan – en kvantitativ studie i årskurs sex

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Jelena Culldal; Maria Larsson; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : År 2003 reviderades läroplanen för grund- och gymnasieskolorna genom ett tillägg där det framgår att skolan ska sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs sex har om sin egen fysiska aktivitetsnivå, inom ramen för skoldagen. LÄS MER