Sökning: "Jelena Pejic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jelena Pejic.

  1. 1. We don't do innovation. But if we did, it would probably be the best innovation in the world

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hanna-Lise Sahlin; Jonathan Norén; Jelena Pejic; Melina Katkic; [2016]
    Nyckelord :Innovation; Unga kunskapsintensiva organisationer; Direkt påverkan; Indirekt påverkan; Young knowledge intense organizations; Direct influence; Indirect influence; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för chefers roll i innovationsprocesser inom unga kunskapsintensiva organisationer, med fokus på deras direkta och indirekta påverkan på innovation. Studien är utförd enligt kvalitativ forskningsstrategi, där insamlingen av data skedde genom intervjuer. LÄS MER