Sökning: "Jelina Rolandsson Thomasdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jelina Rolandsson Thomasdotter.

  1. 1. Hur bemöts ADHD i förskolan? : En kvalitativ studie ur förskolepersonalens perspektiv på bemötande av barn med ADHD

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Jelina Rolandsson Thomasdotter; [2018]
    Nyckelord :ADHD; Förskola; Bemötande; Sociala situationer;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att få en fördjupad insikt i hur personalen i förskolan ser på bemötande av barn med ADHD. Metoden som valdes för studien har en kvalitativ ansats med intervjuer som genomförts med åtta verksamma pedagoger. Det teoretiska perspektiv som använts till analys och tolkning är det sociokulturella perspektivet. LÄS MER