Sökning: "Jemima Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jemima Andersson.

 1. 1. Samhällskunskapslärares tankar om samhällsbegreppet i samhällskunskapsundervisningen. : En studie i metoden fokusgruppsintervju av nio yrkesverksamma samhällskunskapslärare på två olika gymnasieskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jemima Andersson; [2019]
  Nyckelord :Didactics; social studies; First order concepts; Second order concepts; skills and abilities; social science thinking; social science teacher; high school teacher; democratic socialisation; civic literacy.; Didaktik; samhällskunskap; första- och andra ordningens kunskaper; färdigheter och förmågor; samhällsvetenskapligt tänkande; samhällskunskapslärare; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to investigate how social science teachers perceive and express the concept of society in social studies. The study consists of focus group interviews with nine social science teachers at two upper secondary schools and its results are analyzed against the theoretical backdrop of Odenstad's orientation topics, analytical subjects and discussion topics and Sandahl’s first-order and second-order concepts. LÄS MER

 2. 2. En jämförande analys över arbetsstugorna : -i Karlstad och Borås 1899-1928 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Jemima Andersson; [2016]
  Nyckelord :workhouses; philanthropy; childcare; gender; sex; poor relief; social change; social issue.; arbetsstuga; genus; kön; filantropi; sociala frågan; barnavård; samhällsförändring; fattigvård;

  Sammanfattning : This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. LÄS MER