Sökning: "Jennica Lennartsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennica Lennartsson.

  1. 1. Hur motivation omvandlas till framgång : En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Hanna Larsson; Jennica Lennartsson; Julia Olsson; [2018]
    Nyckelord :IKEA; Motivation; Staff; Values; Internal branding; Internal Culture; IKEA; Motivation; Personal; Värdegrund; Internal branding; Intern kultur;

    Sammanfattning : Titel: “Hur motivation omvandlas till framgång” - En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA Författare: Hanna Larsson, Jennica Lennartsson och Julia Olsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Miralem Helmefalk Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service Management. LÄS MER