Sökning: "Jennie Andréason"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennie Andréason.

 1. 1. Anpassningar är till för alla barn! : Förskollärarnas uppfattningar av arbete med anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Danijela Dedic Jovanovic; Jennie Andréason; [2023]
  Nyckelord :Anpassningar; inkluderande förhållningssätt; innehåll; kommunikation och lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att genom att ta del av några förskollärares uppfattningar bidra med kunskap om hur arbetet med anpassningar i förskolan kan gestalta sig på organisations-, grupp- och individnivå. De frågeställningar som vi utgår från är: Hur definierar några förskollärare anpassningar i förskolan? Vad innebär arbetet med anpassningar i förskolan enligt förskollärarnas uppfattningar? Vad bidrar anpassningarna i förskolan till enligt förskollärarnas erfarenheter? För att få ett helhetsperspektiv av informanternas berättelser och eftersom vi tittar på hur förskollärarnas uppfattningar av anpassningar i förskolan ser ut både på organisations-, grupp- och individnivå har vi valt att använda oss av systemteorin som vårt teoretiska ramverk. LÄS MER

 2. 2. Computer tablets as an educational tool in preschool and preschool-class

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennie Andréason; [2014]
  Nyckelord :Computer tables;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärplattan kan användas som pedagogiskt verktyg i förskola och förskoleklass. Vi vill undersöka de lärande och sociala samspel som eventuellt sker mellan barnen. Vidare undersöks hur pedagogernas förhållningssätt inverkar på barnens möjlighet till lärande kring lärplattan. LÄS MER