Sökning: "Jennie Delin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Delin.

  1. 1. Barn som upplever våld i nära relationer : En litteraturöversikt med fokus på konsekvenser

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

    Författare :Jennie Delin; Jessica Ohlsson; [2021]
    Nyckelord :Children; Children´s experiences; Children´s perspective; Consequences; Domestic violence; Intimate partner violence; Barn; Barns erfarenheter; Barns perspektiv; Konsekvenser; Våld i hemmet; Våld i nära relation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Trots att barn har ett skyddsnät i form av lagar och riktlinjer har vart tionde barn iSverige någon gång upplevt våld i nära relation. Våldet kan ta sig i uttryck på olika sätt, till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Barns utsatthet påverkades av flera olika faktorer blandannat personliga egenskaper, kultur och normer. LÄS MER