Sökning: "Jennie Halili"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Halili.

  1. 1. Relationsbråk eller samhällsproblem - En kritisk diskursanalys av hur nyhetsmedia skildrar mäns våld mot kvinnor.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Jennie Halili; [2013-01-15]
    Nyckelord :Relation; våld; män; kvinnor; media; diskurs;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur mäns våld mot kvinnor skildras i media och hur det bidrar till att producera eller reproducera diskurser om våldet. Jag har dessutom diskuterat vilka konsekvenser framställningen kan få med hjälp av rådande forskning och teori. LÄS MER