Sökning: "Jennie Helge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Helge.

  1. 1. Barns bild- och formskapande : En studie om förskollärares syn på bild- och formskapande som ett pedagogiskt verktyg.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Karin Järnberg; Emma Broberg; Jennie Helge; [2008]
    Nyckelord :skapande verksamhet; bild- och formskapande; förskola; förskoleklass;

    Sammanfattning : HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCHKOMMUNIKATION (HLK)Högskolan i JönköpingExamensarbete 10 poänginom Allmänna UtbildningsområdetLärarutbildningenHöstterminen 2004AbstractEmma Broberg, Karin Järnberg & Jennie HelgeChildrens creative activityA study about what preschool teachers think about children’s creative activity as a pedagogictool.Number of pages: 36The purpose with our study is to examine what preschool teachers, working in preschools andin kindergartens, think about creative activity. LÄS MER