Sökning: "Jennie Johnson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Johnson.

  1. 1. Revisionspliktens avskaffande för små- och medelstora företag. - vilka är revisorernas tankar om dess påverkan

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rosalie Heiskanen; Jennie Andersson; Ida Karlsson; [2008]
    Nyckelord :Revisionspliktens avskaffande; små- och medelstora företag; revisorsprofession; jämförelse; revisorer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att få övergripande insikt i revisorers åsikter gällande avskaffandet av revisionsplikt i små- och medelstora företag. Vidare ämnar vi analysera revisorernas attityd till den förändring som avskaffandet kommer att resultera i och jämföra denna med professionens, staten och Danmarks attityder. LÄS MER