Sökning: "Jennie Kämpe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Kämpe.

  1. 1. Kundklassificering för bättre lagerstyrning mellan två lager

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :David Eriksson; Jennie Kämpe; [2019]
    Nyckelord :Logistik; lagerstyrning; ABC-klassificering; XYZ-analys; flerkriterieanalys;

    Sammanfattning : En effektiv lagerstyrning handlar om att erbjuda god service till så låg kostnad som möjligt. Detta kan dock vara svårt att uppnå när olika typer av produkter med olika lageromsättningshastighet lagerhålls. Ett sätt att angripa detta problem är att styra olika produktgrupper på olika sätt genom att klassificera produkterna. LÄS MER