Sökning: "Jennie Kirchner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Kirchner.

  1. 1. Förskollärarens arbete med dokumentation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Emma Neman; Jennie Kirchner; [2019]
    Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; barns perspektiv; vuxen perspektiv; konstruktionistiskt perspektiv; delaktighet;

    Sammanfattning : Med tanke på de yrkeserfarenheter vi båda besitter om dokumentation blev det i våra diskussioner om hur dokumentationsarbetet tillämpas i förskolan, synligt att vi till viss del inte delade en gemensam förståelse för innebörden av begreppet dokumentation. Dessa skiljaktigheter som synliggjordes i våra samtal med varandra, väckte en nyfikenhet för diverse tillvägagångssätt för dokumentation och sist men inte minst, syftet med dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER