Sökning: "Jennie Löfgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Löfgren.

  1. 1. Mellan två kulturer? : Några elevers, med utländsk bakgrund, och lärares resonerande kring elevernas formande av sin sociala identitet i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Jennie Löfgren; Ulrika Nordström; [2008]
    Nyckelord :Social identitet; elever med utländsk bakgrund; socialt samspel;

    Sammanfattning : Sammanfattning I dagens mångkulturella samhälle blir det väsentligt att förstå människors olika bakgrund. Skolan är en plats som präglas av kulturell mångfald och därmed är behovet av förståelse för människors olikheter särskilt betydelsefull där. LÄS MER