Sökning: "Jennie Marke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Marke.

  1. 1. Transporteffektivitet i avskilda transportsystem med hänsyn till säsongsvariation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Olivia Moberg; Jennie Marke; [2017]
    Nyckelord :transport efficiency; transport planning; secluded system; seasonality; transporteffektivisering; transportplanering; avskilt system; säsongsvariation;

    Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar förslag på hur transporteffektivitet kan ökas med hänsyn tillsäsongsvariation i ett avskilt system. Ämnesområdet för uppsatsen är distribution och logistik.Uppsatsen har utförts i samarbete med Orust Kretsloppsakademi, Orust kommun och företag iOrust kommun. LÄS MER