Sökning: "Jennie Norman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jennie Norman.

 1. 1. CSR möter svensk papperstidning : CSR i svensk dagsress 2008.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sebastian Westman; Jennie Davidsson; [2013]
  Nyckelord :CRS; diskurs; diskursanalys; makt; media; svensk dagspress; 2008;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för medias roll i förmedlingen av begreppet CSR, corporate social responsibility. Med media menas i studien svensk papperstidning.Metod: Diskursanalys kring CSR i svensk tryckpress, inspirerad av Michael Foucault och Norman Fairclough, applicerad på nyhetsartiklar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbetstidsfördelning och arbetssituation på en hjärtavdelning. Vart tar tiden vägen? En observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Norman; Frida Magnusson; [2013]
  Nyckelord :Time and Motion studies; Work situation Work environment; Nurses; Observation; Tidsstudie; Arbetssituation arbetsmiljö; Sjuksköterskor; Observation;

  Sammanfattning : Syfte: Beskriva hur arbetstidsfördelning och arbetssituation ser ut för sjuksköterskan på en hjärtavdelning. Metod: Strukturerad observationsstudie av deskriptiv design med kvantitativ ansats. 14 sjuksköterskor observerades under 18 arbetspass. Ett kategoriseringsschema användes som mätinstrument. LÄS MER

 3. 3. Elev, lintott eller bara barn? Synen på barn i tre kulturpublikationer : en diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jennie Aagesson; Annika Nordström; [2008]
  Nyckelord :barn; barnsyn; diskurs; diskursanalys; bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this Master's thesis is to examine and analyze what discourses about children that can be found in three Swedish culture publications, and also to identify the different social roles that are attributed to children in these publications. The theoretical and methodological background is discourse theory, as described by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. LÄS MER