Sökning: "Jennie Norrman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Norrman.

  1. 1. Föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättningar

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Helena Holmgren; Jennie Norrman; [2012]
    Nyckelord :Bemötande; Funktionsnedsättning; Förhållningssätt; Föräldrar; Professionella; Specialpedagog; Upplevelser;

    Sammanfattning : Holmgren, Helena och Norrman, Jennie (2011). Föräldrars upplevelser av att leva medbarn med funktionsnedsättningar (Parents’ experiences of living with children withdisabilities). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogprogrammet, Malmö högskola. Att bli förälder innebär för många en stor omtumlande upplevelse. LÄS MER