Sökning: "Jennie Nyberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Nyberg.

  1. 1. Vem flyger egentligen? En kartläggning av samband mellan socioekonomiska faktorer och flygresvanor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Ylva Gilljam; Jennie Nyberg; [2019-04-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Flygbranschen är en sektor där utsläppen fortsätter öka, och det kommer inom de närmsta åren bli viktigt att begränsa dessa utsläpp för att uppfylla såväl nationella som internationella klimatmål. Det enda sättet att minska utsläppen på den nivå som krävs är att minska flygresandet. LÄS MER