Sökning: "Jennie Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Jennie Olsson.

 1. 1. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
  Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av ekonomiskt utfall vid klassning av massaved enligt dagens klassningssystem och det nya systemet Prima-Sekunda : – En fallstudie på Mellanskog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jennie Olsson; [2019]
  Nyckelord :Wood measurement; pulpwood; Prima-Sekunda; economic outcome; classification system;

  Sammanfattning : In August 2019, Prima-Sekunda is about to be introduced, a new classification system for the classification of pulpwood during surveying to industry. This new classification system should be more time and cost effective and at the same time offer the industries commodity volume with better quality. LÄS MER

 3. 3. Climate Change and Precipitation Variability Influence on the Greenland Ice Sheet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jennie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Physics; Ice Sheet; Surface Mass Balance; SMB; Representative Concentration Pathways; RCP; Climate Change; Greenland; Precipitation; Precipitation Variability; Glaciers; Glacier; Meteorology; Greenhouse Effect; Greenhouse Gas; Future Climate; Climate; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Climate changes have a large impact on precipitation patterns and precipitation variability change. With this in mind, precipitation over Greenland is studied. This is done for present day precipitation model data from 1991-2010 compared to future model simulations of precipitation for 2081-2100. LÄS MER

 4. 4. När vården inte längre botar : Upplevelser av att vara i ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Olsson; Jennie Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Palliativ vård; patient; upplevelse; livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är den vård som patienter erhåller vid livshotande sjukdom där bot inte längre är något alternativ och som syftar till att stärka patientens livskvalitet och lindra lidande. Den är indelad i två faser, tidig och sen fas. Den tidiga fasen inriktas på livsförlängande åtgärder och kan pågå i flera år. LÄS MER

 5. 5. När vardagen förändras för unga vuxna med cancer.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jennie Olsson; Ida Ståhl; [2017]
  Nyckelord :Unga vuxna; Cancer; Övergång; Barnsjukvård; Vuxensjukvård; Upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Barncancervården förbättras successivt vilket innebär att överlevnaden ökar bland barn och ungdomar och fler barn uppnår vuxen ålder. Detta leder till att fler unga vuxna övergår från barn- till vuxensjukvården. LÄS MER