Sökning: "Jennie Sällberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Sällberg.

  1. 1. Pedagogisk utredning En studie om samverkan i utredningen om en elevs behov av särskilt stöd

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Johanna Grundström; Jennie Sällberg; [2020-03-09]
    Nyckelord :pedagogisk utredning; utredning av en elevs behov av särskilt stöd; specialpedagog; åtgärdsprogram; lärare;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter lärare kan ha av processen att utreda en elevs behov av särskilt stöd. För att besvara syftet kommer området att studeras utifrån följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare samverkan kring utredningen av särskilt stöd? Vilket stöd får lärare av den pedagogiska utredningen? Metod: Utifrån studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. LÄS MER