Sökning: "Jennie Tjernell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Tjernell.

  1. 1. Arbetstagares upplevda krav i arbetet : En kvalitativ studie om psykosocial arbetsmiljö

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Jennie Tjernell; Vendela Åström; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER