Sökning: "Jennie Winsjansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Winsjansen.

  1. 1. Sjuksköterskors attityder till personer med schizofreni - en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Liselotte Sandnes Fundin; Jennie Winsjansen; [2010]
    Nyckelord :schizofreni; attityd; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Syftet med denna deskriptiva litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors attityder till personer med schizofreni. Litteratursökningen genomfördes i databasen Medline (via PubMed) där totalt 15 vetenskapliga artiklar valdes ut och granskades. LÄS MER