Sökning: "Jennie-Ann Olsson Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie-Ann Olsson Holm.

  1. 1. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
    Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

    Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER