Sökning: "Jenniefer Petell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenniefer Petell.

  1. 1. IAS 40 - Fastighetsvärdering : En studie av åtta svenska noterade bolags värderingar till verkligt värde

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Jenniefer Petell; Camilla Siljedahl; [2012]
    Nyckelord :Investment Property; Cash Flow Method; Location Price Method; Unrealized fair value changes; isomorphism; Internal External valuation; Förvaltningsfastighet; Kassaflödesmetod; Ortsprismetod; Orealiserade värdeförändringar; Isomorfism; Intern Extern värdering;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera hur svenska noterade fastighetsbolag går tillväga vid värdering av förvaltningsfastigheter.Metod:Studien har en kvalitativ ansats. Sekundärdata i form av årsredovisningar är den huvudsakliga källan till empirin. LÄS MER