Sökning: "Jennifer Cronin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Cronin.

  1. 1. Behandling med eculizumab vid katastrofalt antifosfolipidsyndrom

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Jennifer Cronin; [2018]
    Nyckelord :eculizumab; off-label use; antiphospholipid syndrome; catastrophic antiphospholipid syndrome; case report;

    Sammanfattning : Bakgrund: Eculizumab (Soliris) r en monoklonal antikropp som r riktad mot C5 i komplementsystemet. Bindning av eculizumab till C5 frhindrar proteinets klyvning och drmed ocks aktivering. Eculizumab r godknt fr behandling av atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom och paroxysmal nokturn hemoglobinuri. LÄS MER